Ј  А  В  Е  Н    П  О  В  И  К
за одржување на Собрание на акционери
на РЖ ,,Економика,, АД-Скопје

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 22.08.2019 година во 12 часот во просториите на друштвото на ул.„16-та Македонска бригада“ бр.18 во Скопје. Собранието на седницата ќе работи по следниот

Дневен     ред
I.Процедурален дел

-утврдување на кворум на Собранието
-избор на Претседавач на Собранието, бројачи присутни акционери
-записникот ќе го води нотар

II. Работен дел

1.Усвојување на Записникот од претходното Акционерско собрание
2. Донесување на Одлука за отповикување на два неизвршни члена на Одборот на директори поради истек на мандат
3. Донесување на Одлука за избор и именување на два неизвршни члена на Одборот на директори


Услов за учество во работата на годишното собрание е пријавување на акционерот или овластениот застапник со полномошно. Материјалите за работа на Седницата ќе бидат ставени на увид од 09-12 часот секој работен ден во просториите на РЖ,,ЕКОНОМИКА,,АД-Скопје ул.,,16-та Македонска бригада,, бр.18 во Скопје   www.rzekonomika.com.mk

                                                                                          Одбор на директори

 

Прилог:

Записник од претходно Собрание

Предлог Одлуки од Собрание

Годишен извештај за 2018 година

Мислење на ревизорот за 2018 година

Ревизорски извештај за 2018 година

Известување за дадено полномошно

Изјава Полномошно

CV - Биографии

Одлуки од Собрание