РЖ Економика АД СкопјеАД за трговија (резервни делови за машински постројки), изнајмување на имот и деловни активности

адреса: 16 Македонска бригада бр.18, за пошта: П.ФАХ 736 1001 Скопје
email: [email protected] телефон: 389 070 359 832
Овластено лице за контакт со инвеститори: Јасмина Андонова тел. 070 359 832 email: [email protected]

ЗА НАС НОВОСТИ ПРОИЗВОДИ УСЛУГИ ГАЛЕРИЈА КОНТАКТ
 
 

             
          
      

Врз основа на членовите 384, 387 и 388-а од Законот за трговски друштва Одборот на директори на РЖ Економика А.Д. Скопје објавува:


Ј  А  В  Е  Н    П  О  В  И  К
за одржување на Собрание на акционери
на РЖ ,,Економика,, АД-Скопје

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 06.07.2020 година во 10 часот во просториите на друштвото на ул.„16-та Македонска бригада“ бр.18 во Скопје.

Со оглед на прогласената вонредна состојба во Република Северна Македонија, а согласно препораките од Владата на Република Северна Македонија за спречување на ширење на вирусот covid-19 и соопштението на Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија од 16.03.2020 година за модификација на учеството на акционерски собранија и избегнување на физичко присуство, Седницата на годишното собрание на акционери на РЖ Економика А.Д. Скопје закажана на ден 06.07.2020 година ќе се одржи по пат на писмена коресподенција без физичко присуство.

Собранието на седницата ќе работи по следниот

Дневен     ред
I.Процедурален дел

-утврдување на кворум за работа
-избор на Претседавач на Собранието, бројачи и заверувачи
-избор на записничар

II. Работен дел

1.Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работата на Друштвото за период од 01.01-31.12.2019 год.
2. Донесување на Одлука за одобрување на работата на Одборот на директори
3. Разгледување на ревизорскиот извештај од Грант Торнтон - Скопје
4. Донесување на Одлука за распределба на нето добивката остварена во 2019 година.
5. Донесување на Одлука за Избор на ревизор за 2020 година


Услов за учество во работата на годишното собрание е пријавување на акционерот или овластениот застапник со полномошно.

Материјалите за работа на Седницата и сите дополнителни информации околу гласањето со писмена кореспонденција ќе бидат објавени на web страната на РЖ,,ЕКОНОМИКА,,АД-Скопје   www.rzekonomika.com.mk

                                                                                          Одбор на директори

 

Прилог:

Предлог Одлуки од Собрание

Годишен извештај за 2019 година

Годишна сметка за 2019 година

Финансиски извештаи за 2019 година

Ревизорски извештај за 2019 година

Предлог 1 за ревизор за 2020 година

Известување за дадено полномошно

Изјава Полномошно

Образец за гласање со писмена кореспонденција - физички лица

Образец за гласање со писмена кореспонденција - правни лица

Одлуки од Собрание

Резултати од гласање

Присутни акционери

Записник од Собрание