РЖ Економика АД СкопјеАД за трговија (резервни делови за машински постројки), изнајмување на имот и деловни активности

адреса: 16 Македонска бригада бр.18, за пошта: П.ФАХ 736 1001 Скопје
email: [email protected] телефон: 389 070 359 832
Овластено лице за контакт со инвеститори: Јасмина Андонова тел. 070 359 832 email: [email protected]

ЗА НАС НОВОСТИ ПРОИЗВОДИ УСЛУГИ ГАЛЕРИЈА КОНТАКТ
 
 

             
          
      

Врз основа на членовите 384, 387 и 388-а од Законот за трговски друштва Одборот на директори на РЖ Економика А.Д. Скопје објавува:


Ј  А  В  Е  Н    П  О  В  И  К
за одржување на Собрание на акционери
на РЖ ,,Економика,, АД-Скопје

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 31.05.2022 година во 10 часот во просториите на друштвото на ул.„16-та Македонска бригада“ бр.18 во Скопје.

Во интерес на почитување на мерките за спречување на ширењето на COVID-19, а со цел да се обезбеди успешно одржување на Годишното собрание без физичко присуство на акционерите, се повикуваат акционерите да учествуваат и да гласаат на Собранието со писмена кореспонденција, по следниот

Дневен     ред
I.Процедурален дел

-утврдување на кворум за работа
-избор на Претседавач на Собранието, бројачи на гласови
-записникот ќе го води Нотар

II. Работен дел

1.Усвојување на Записникот од претходното собрание
2. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работата на Друштвото во период од 01.01-31.12.2021 год.
3. Донесување на Одлука за одобрување на работата на Одборот на директори
4. Разгледување на ревизорскиот извештај од Грант Торнтон - Скопје за 2021 година
5. Донесување на Одлука за покривање на загубата во деловната 2021 година
6. Донесување на Одлука за избор на ревизор за 2022 година
7. Донесување на Одлука за измена на Статутот
8. Донесување на Одлука за отповикување на два члена на Одборот на директори поради намалување на бројот на членови во Одборот согласно Статутот
9. Донесување на Одлука за утврдување надомест за членовите на Одборот на директори


Услов за учество во работата на годишното собрание е пријавување на акционерот или овластениот застапник со полномошно.

Материјалите за работа на Седницата и сите дополнителни информации околу гласањето со писмена кореспонденција ќе бидат објавени на web страната на РЖ,,ЕКОНОМИКА,,АД-Скопје   www.rzekonomika.com.mk

                                                                                          Одбор на директори


 

Прилог:

Предлог Одлуки од Собрание

Годишен извештај за 2021 година

Годишна сметка за 2021 година

Финансиски извештаи за 2021 година

Ревизорски извештај за 2021 година

Предлог за ревизор за 2022 година

Предлог Одлука за промена на Статутот - (објаснување)

Известување за дадено полномошно

Изјава Полномошно

Образец за гласање со писмена кореспонденција - физички лица

Образец за гласање со писмена кореспонденција - правни лица

Одлуки од Собрание на Акционери одржано на 31/05/2022

Резултати од гласање од Собрание на Акционери одржано на 31/05/2022

Записник од Собрание на Акционери одржано на 31/05/2022