Ј  А  В  Е  Н    П  О  В  И  К
за одржување на презакажано Собрание на акционери
на РЖ ,,Економика,, АД-Скопје

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 15.05.2019 година во 12 часот во просториите на друштвото на ул.„16-та Македонска бригада“ бр.18 во Скопје. Собранието на седницата ќе работи по следниот

Дневен     ред
I.Процедурален дел

-утврдување на кворум на Собранието
-избор на Претседавач на Собранието и бројачи
-записникот ќе го води нотар

II. Работен дел

1.Усвојување на Записникот од претходното Акционерско собрание
2. Разгледување и донесување на Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работата на Друштвото во период од 01.01-31.12.2018 год.
3. Разледување на ревизорски извештај од ТП „Ревизор Бабамов„ Струмица
4. Донесување на Одлука за одобрување на работата на Одборот на директори
5. Донесување на Одлука за распределба на добивката остварена за 2018 година.
6. Донесување на Одлука за Избор на ревизор за 2019 година
7. Донесување на Одлука за отповикување на членови на Одборот на директори
8. Донесување на Одлука за именување на членови на Одборот на директори


Услов за учество во работата на годишното собрание е пријавување на акционерот или овластениот застапник со полномошно. Материјалите за работа на Седницата ќе бидат ставени на увид од 09-12 часот секој работен ден во просториите на РЖ,,ЕКОНОМИКА,,АД-Скопје ул.,,16-та Македонска бригада,, бр.18 во Скопје   www.rzekonomika.com.mk

                                                                                          Одбор на директори

 

Прилог:

Записник од Собрание

Предлог Одлуки од Собрание

Годишен извештај за 2018 година

Мислење на ревизорот за 2018 година

Ревизорски извештај за 2018 година