РЖ Економика АД СкопјеАД за трговија (резервни делови за машински постројки), изнајмување на имот и деловни активности

адреса: 16 Македонска бригада бр.18, за пошта: П.ФАХ 736 1001 Скопје
email: [email protected] телефон: 389 070 359 832
Овластено лице за контакт со инвеститори: Јасмина Андонова тел. 070 359 832 email: [email protected]

ЗА НАС НОВОСТИ ПРОИЗВОДИ УСЛУГИ ГАЛЕРИЈА КОНТАКТ
 
 

             
          
      

Врз основа на членовите 385, 387 и 388-а од Законот за трговски друштва Одборот на директори на РЖ Економика А.Д. Скопје објавува:


Ј  А  В  Е  Н    П  О  В  И  К
за одржување на вонредно Собрание на акционери
на РЖ ,,Економика,, АД-Скопје

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 20.12.2022 година во 11 часот во просториите на друштвото на ул.„16-та Македонска бригада“ бр.18 во Скопје.Дневен     ред
I.Процедурален дел

-утврдување на кворум за работа
-избор на Претседавач на Собранието, бројачи на гласови
-записникот ќе го води нотар

II. Работен дел

1.Донесување на Одлука за отповикување на два члена на Одборот на директори
2. Донесување на Одлука за избор и именување на два члена на Одборот на директори


Услов за учество во работата на собранието е пријавување на акционерот или овластениот застапник со полномошно.

Материјалите за работа на Седницата и сите дополнителни информации ќе бидат објавени на web страната на РЖ,,ЕКОНОМИКА,,АД-Скопје   www.rzekonomika.com.mk

                                                                                          Одбор на директори


Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.
Согласно Законот за трговски друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5 % од вкупниот број акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.
Барањето за вклучување на една или повеќе точки во дневниот ред на собранието коешто е свикано и/или предлагањето на одлуки за усвојување се испраќа до органот на управување на друштвото, односно до свикувачот на собранието назначен од судот во согласност со овој закон во рок од осум дена од денот кога е испратена поканата, односно од денот кога е објавен јавниот повик за одржување на седница на собранието на друштвото.

Кандидатурите за членови на Одборот на директори да се достават на следната Meil адреса: [email protected] најдоцна до понеделник 12.12.2022 година.

 

Прилог:

Предлог Одлуки од Собрание

Известување за дадено полномошно

Изјава Полномошно

Одлуки од Собрание на Акционери одржано на 20/12/2022

Записник од Собрание на Акционери одржано на 20/12/2022

Предлог - кандидати за членови на одбор на директори

Предлог 1

Предлог 2

Предлог 3